text

滬港通效應 內地企業紛租中環商廈

歐美大型投資機構持續減省成本,而滬港通即將落實,中資機構卻積極擴充。近日中環交易廣場及AIA Central,相繼錄全層承租個案,樓面原由大型歐美投資銀行租用,棄租後換上中資機構